Đang xử lý.....

Lịch sử phát triển 

LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được thành lập theo quyết định năm 1978 của nhà trường.

Năm 1978, Theo quyết định số: 164-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc được thành lập, Khoa Ngoại ngữ cũng được thành lập với 17 cán bộ giảng viên và bắt đầu tuyển sinh khoá 1 Cao đẳng hệ chính quy  ngành tiếng Anh và tiếng Nga.

Năm 1991, Theo Quyết định số 63/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc tiếp nhận Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc sáp nhập vào. Theo đó, Khoa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc sáp nhập với Bộ môn Ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc thành Khoa Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, bắt đầu tuyển sinh đại học hệ chính quy.

Tháng 8 năm 1995, các bộ môn Ngoại ngữ của các trường thành viên khác thuộc Đại học Thái Nguyên (Trường đại học Nông – Lâm, Trường Đại học Công nghiệp, Trường Đại học Y) sáp nhập vào Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm thành Khoa Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Thái Nguyên có nhiệm vụ đào tạo giáo viên ngoại ngữ bậc đại học và giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành cho toàn bộ sinh viên của Đại học Thái Nguyên.

Tháng 12 năm 1995, Khoa Ngoại ngữ được phân cấp quản lý thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, giữ nguyên nhiệm vụ được giao tháng 8 năm 1995.

Năm 2006, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm quyết định điều chuyển một số giảng viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư phạm về các Khoa cơ bản của các đơn vị thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

Năm 2007, Đại học Thái Nguyên tiếp tục điều chuyển một số giảng viên nhận nhiệm vụ thành lập Khoa Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Thái Nguyên; bộ phận còn lại của Khoa Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tiếp tục nhiệm vụ đào tạo giáo viên ngoại ngữ bậc đại học và giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành cho các khoa trong Trường Đại học Sư phạm. Lúc này, Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư phạm được cơ cấu lại thành Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

 Năm 2020, Bộ môn Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm được Đại học Thái Nguyên giao nhiệm vụ đào tạo chương trình thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo giáo viên tiếng Anh phổ thông các cấp cho khu vực miền núi, trung du phía Bắc và cả nước. Đây là một bước ngoặt lớn trong lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Ngoại ngữ - Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Ngày 18  tháng 12 năm 2020, Theo quyết định số: 2626/QĐ-ĐHTN thành lập Khoa Ngoại ngữ trên cơ sở Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư phạm theo Đề án đã được Đại học Thái Nguyên phê duyệt.