Đang xử lý.....

Chi ủy 

 

   BÍ THƯ CHI BỘ

  Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

  Email: minhnth@tnue.edu.vn

  Số điện thoại: 0983.114.299

 

 

 

 

 

 

   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

  Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Hạnh Phúc

  Email : phucnth@tnue.edu.vn

  Số điện thoại: 0982.107.915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CHI ỦY VIÊN

  Họ và tên: TS. Ngô Thị Bích Ngọc

  Email : ngocntb@tnue.edu.vn

  Số điện thoại: 0868.319.626