Đang xử lý.....

Giới thiệu về khoa 

KHOA NGOẠI NGỮ

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Phòng 414 -  Nhà A4

Tel: 02083 655 046

Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn

II. Chức năng-nhiệm vụ          

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học bằng tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Trường;

b) Tổ chức giảng dạy các môn ngoại ngữ trong toàn trường;

c) Chuẩn bị nguồn lực xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo trình độ đại học sư phạm Ngoại ngữ;

d) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức và các đơn vị liên quan bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh;

đ) Tham gia bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ cho các địa phương;

e) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ngoại ngữ;

g) Phối hợp với Phòng Hành chính -Tổ chức, các Khoa, tổ bộ môn liên quan làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy tiếng Anh;

h) Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo môn tiếng Anh cho sinh viên các chuyên ngành đào tạo;

i) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban quản lý và sử dụng có hiệu quả phòng thực hành, thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

k) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

III. Ðội ngũ cán bộ, giảng viên

- Hiện tại khoa có: 19 người, trong đó:

Có 4 giảng viên có trình độ Tiến sĩ

Có 14 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ

Có 1 cán bộ có trình độ cử nhân

IV. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

- Đào tạo sinh viên chuyên ngữ

- Tổ chức giảng dạy các môn ngoại ngữ trong toàn Trường.

V. CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

1. Kết quả đào tạo:

1.1 Kết quả đào tạo chính quy: 30 lớp : 1200 sinh viên

1.2 Kết quả đào tạo không chính quy: Mỗi năm đào tạo trên 100 lớp học phần.

2. Kết quả NCKH:

- Có nhiều nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp Khoa.

- Biên soạn được 7 giáo trình xuất bản quốc gia và nhà xuất bản ĐHTN.

- Biên soạn 26 đề cương bài giảng phục vụ các đầu môn.

3. Khen thưởng, Thành tích:

3.1 Tập thể: Tập thể xuất sắc cấp Trường.

3.2 Cá nhân: Nhiều bằng khen của nhà Trường  và của ĐHTN,  giấy khen của Bộ Giáo dục và đào tạo.

 

Tập thể Khoa Ngoại ngữ

Thế hệ cán bộ Khoa